Répertoire des peuples originaires représentés sur le blog – W

WA

Waccamaw

Waikerí ou Guaiqueri

Wailaki

Waimiri atroari

Waiwai + version espagnole

Wajuru + version espagnole

Walla Walla

Wamomae ou Cuiba

Wampanoag

Wampis ou Huambisa

Wanano ou Kotiria

Waorani ou Huaorani

Wapishana

Wappinger tribus

Wappo

Waranka

Warao

Warekena

Wari’

Wari – culture (Huari)

Warm springs ou Tenino

Warpa (Huarpa) culture

Wasco Wishram + version espagnole

Washoe + version espagnole

Wassu-Cocal + version espagnole

Waujá

Waunana ou Wounaan

Wayana + version espagnole

Wayãpi + version espagnole

Wayuu

WE

Weenhayek ou Wichí

Wendat ou Hurons-Wendat

WI

Wichí ou Weenhayek

Wichita

Winnebago ou Ho-Chunk

Wintun

Wipijiwi

Witoto ou Huitoto ou Uitoto

Wiwa ou Arsario

Wixárica ou Huichol

Wiyot

WO

Wolastoqiyik ou Malécites + version espagnole

Wounaan ou Waunana

%d blogueurs aiment cette page :